Lionsclub Houten 

Op 14 oktober 1989 werd Lionsclub Houten, na een voorbereidingsperiode van ruim anderhalf jaar, officieel opgericht door toekenning van het "Charter" door de centrale organisatie in Oak Brook. 
Aan de dienstverlenende opdracht van de club "We Serve" wordt sinds de oprichting zeer actief inhoud gegeven. Lionsclub Houten heeft in Houten en omgeving een reputatie verworven met fondsenwerving voor vele doelen.

LION staat voor Liberty, Intelligence, Our Nation's Safety.

Lions zijn mensen die zich belangeloos inzetten om lokaal en wereldwijd anderen te helpen die hulp nodig hebben, waarin niet door de reguliere kanalen wordt voorzien.

Mensen die Lion worden staan over het algemeen zelfstandig en zelfbewust in het leven en zijn graag bereid zich onbaatzuchtig in te spannen voor het goede doel. Dat doen ze bij voorkeur op vriendschappelijke basis met mensen van uiteenlopende beroepsgroepen. Door kennis te nemen van elkaars achtergrond en invalshoek bewijzen ze elkaar onderling ook een dienst. 
De drie kernwaarden van de Lions zijn externe hulp, zelfontplooiing en vriendschap.

Erecode

Bij het aangaan van het lidmaatschap geef je aan dat je je volgens de internationaal afgesproken erecode zult gedragen. Van een Lion wordt verwacht dat hij (zij):

 1. zich tijdens zijn werk/leven zodanig zal inzetten dat hij aanspraak mag maken op een goede reputatie;

 2. goede resultaten nastreeft tegen een redelijke vergoeding, zonder gebruik te maken van ontoelaatbare middelen of door anderszins incorrect te handelen;

 3. steeds voor ogen houdt dat zijn positie/carrière niet ten koste van anderen mag worden opgebouwd; degenen die een beroep op hem doen niet in de steek laat en trouw is aan zijn principes;

 4. bij twijfel of zijn positie of handelen tegenover een ander wel rechtmatig of moreel verantwoord is, twijfel wegneemt, ook al is dat strijdig met zijn eigenbelang;

 5. vriendschap niet als middel maar als doel beschouwt; ervan uitgaat dat ware vriendschap niet berust op wederzijds verleende diensten, niets verlangt en diensten aanvaardt in de geest waarin zij worden gegeven;

 6. hij zich steeds bewust is van de plichten ten opzichte van zijn land en leefgemeenschap, zich in woord en daad loyaal gedraagt en zoveel als mogelijk is tijd, energie en middelen voor deze samenleving inzet;

 7. zijn medemensen helpt door mee te leven in gevallen van nood en steun en hulp biedt;

 8. voorzichtig is met kritiek, royaal met lof en zich niet negatief maar constructief opstelt.

De Lions organisatie

Er zijn wereldwijd 1,4 miljoen Lions.  Elke Lion is lid van een Lionsclub, waarvan er wereldwijd 46.000 zijn. 

Elke Lionsclub is lid van:

 • een district (Nederland telt 6 districten)

 • het multiple district (Nederland is Multiple district 110)

 • Lions Clubs International.

Elke Lionsclub mag stemmen op de algemene ledenvergadering van het district (districtsconventie), het Multiple district (de nationale conventie) en Lions Clubs International (de internationale conventie).
Wat op de internationale conventie besloten wordt is bepalend voor alle Lions wereldwijd. Door het lidmaatschap van de Lions te aanvaarden geef je aan dat je je daarnaar zult gedragen.

Contributies

Elke Lion betaalt per jaar contributie buiten zijn/haar club om, die als volgt is opgebouwd:

Contributie MD110

circa € 30,50 volgens besluit van de Nationale Conventie

Contributie Lions Clubs International

circa € 32,00 volgens besluit van de Internationale Conventie

Contributie District 

circa € 18,00 volgens besluit van de districtsconventie

Bijdrage aan LCIF 

€ 5,00 volgens besluit van de Nationale Conventie

Bijdrage aan Stichting Hulpfonds

€ 2,00 volgens besluit van de Nationale Conventie

Bijdrage aan Stichting Jeugduitwisseling

€ 5,00 volgens besluit van de Nationale Conventie

De contributies zorgen ervoor dat de organisatiekosten van de Lions uit eigen middelen worden betaald, zodat de kosten die voor goede doelen gemaakt worden niet ten koste gaan van de opbrengsten voor het goede doel.